Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Čo sa pre nás mení po ukončení núdzového stavu?

Čo sa pre nás mení po ukončení núdzového stavu?
Ukončenie núdzového stavu so sebou prináša ukončenie obmedzovania ľudských práv a s nimi aj zrušenie zákazu zhromažďovania a stretávania sa. 

Milí Vajnoráci, od 1. októbra sma mali na území celého Slovenska vyhlásený núdzový stav, ktorý bol počas roka niekoľko krát predlžovaný.  Ukončený bol včera (piatok 14.5.2021). Prináša so sebou aj ukončenie obmedzovania ľudských práv a s nimi zrušenie zákazu zhromažďovania a stretávania sa. Stále je však potrebné dodržiavať Vyhlášky hlavného hygienika až do odvolania. 

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest platné od 15.5.2021 uoravuje Vyhláška  

Pravidlá pre interiér

(vrátane prostriedkov verejnej dopravy, taxislužieb, alebo pri inej preprave s osobami z iných domácností)

 • Nos a ústa musia byť v interiéri prekryté respirátorom.
 • Respirátor je možné v interiéri nahradiť rúškom v prípade
  • že ste v okrese označenom podľa COVID Automatu ako zelenou, žltou, či oranžovou farbou
  • žiakov, pedagógov a odb. zamestnancov v škole alebo v školskom zariadení počas vyučovacieho procesu,
  • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, alebo s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, kožnými ochoreniami tváre, alebo zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.
  • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri sa nevzťahuje na: • deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri sobáši, výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Pravidlá pre exteriér

V bordových, červených a ružových okresoch  musia byť v exteriéri nos a ústa prekryté (respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou).

 • Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v týchto okresoch majú: deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri sobáši, výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

V zelených, žltých a oranžových okresoch bude povinné nosiť rúško, šál alebo šatku v exteriéri už len na hromadných podujatiach.

 • Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v tomto prípade majú: •deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, osoby nevesty a ženícha pri sobáši, výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

Zaradenie okresu v COVID Automate si overíte tu: https://automat.gov.sk (Zdroj: uvzs.sk)

Pravidlá pre fungovanie na hraniciach Slovenska:

 

Pravidlá pre fungovanie v školských zariadeniach:

S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách,, vrátane prevádzky všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode, ktoré môžu byť obnovené iba v zelených okresoch. 

V prípade, ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie. Podrobnejšie informácie nájdete v Rozhodnutie ministra z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021 (hnonline)

Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 

Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk

Pravidlá pre hromadné podujatia

Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme a odvíjajú sa v závislosti od stupni varovania podľa COVID Automatu.

V prípadoch, kedy sa pre vstup na hromadné podujatie vyžaduje negatívny test na COVID-19, je ho naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov.

Bohoslužby, obrady krstu a cirkevné a civilné obrady sobáša:

 • V zelených, žltých a oranžových okresoch sa kapacitné obmedzenia riadia podľa pravidiel pre hromadné podujatia v danom stupni.
 • V ružových, červených a bordových okresoch platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého);
 • ak plocha nedosahuje 90 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je v bordových okresoch šesť účastníkov a
 • ak plocha nedosahuje 150 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je v červených okresoch  10 účastníkov
 • pohreby nemajú kapacitné obmedzenia.

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania: 

 • v červených a bordových okresoch sú zakázané 
 • v ružových okresoch: interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb
 • v oranžových okresoch: interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
 • v žltých okresoch: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb
 • v zelených okresoch:  státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb o sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb
 • Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín. 

Športové podujatia:

 • Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach v zelených, žltých a oranžových okresoch – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže.
 • Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín. 
 • v ružových okresoch: do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri
 • v zelených, žltých, oranžových okresoch): podmienky platné pre hromadné podujatia.
 • Sedenie v každom druhom rade, zakázaná je konzumácia jedál a nápojov.
 • Pre športové súťaže a tréningy sú stanovené rôzne podmienky pre jednotlivé stupne COVID automatu. Zaradenie okresu v COVID Automate si overíte tu: https://automat.gov.sk

Pravidlá pre prevádzky

Vyhlášku k obmedzeniam prevádzok od 17. mája 2021 nájdete tu.

Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme a odvíjajú od stupňa varovania podľa COVID Automatu. Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

V prípadoch, kedy sa pre vstup do prevádzky vyžaduje negatívny test na COVID-19, je ho naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov.

Všeobecné kapacitné obmedzenia pre prevádzky:

 • Ak nie je ustanovené inak, prevádzky majú kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov. Do tohto limitu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
 • Ak je predajná plocha určená pre zákazníkov menšia ako 15 m2, v prevádzke môže byť najviac 1 zákazník.

Obchodné domy:

Vo všetkých okresoch sa ruší povinnosť merať teplotu pri vstupe. Nie je potrebný ani negatívny test pri vstupe. Trvá zákaz konzumovať jedlá alebo nápoje v interiéri obchodného domu. To sa netýka zariadení verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania. Detské kútiky a sedacie sekcie sa môžu otvoriť v zelených a žltých okresoch. V zelených a žltých okresoch neplatia ani kapacitné obmedzenia.

Umelé kúpaliská: 

Povolená kapacita sa odvíja v závislosti od farby okresu:

 • V bordových okresoch 6 zákazníkov
 • v ružových a červených okresoch 10 zákazníkov
 • v oranžových okresoch 30 % kapacity prevádzky
 • v žltých okresoch 50 % kapacity prevádzky
 • v zelených okresoch bez obmedzení.

Podmienky pre tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sú stanovené vo vyhláške osobitne.

Hotelové a ubytovacie služby: 

 • Maximálna kapacita na jednu izbu je stanovená iba v ružových, červených a bordových okresoch, a to maximálne 2 dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti.
 • Prevádzka stravovacích a wellness služieb v hoteloch sa riadi podmienkami pre ostatné stravovacie a wellness služby.

Zariadenia spoločného stravovania: 

 • V ružových červených a bordových okresoch platí zákaz konzumácie v interiéri, nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia.
 • Konzumácia v interiéroch bude možná v žltých a oranžových okresoch s kapacitnými obmedzeniami pre oranžové okresy max. 4 osoby pri stole alebo členovia jednej domácnosti, žlté okresy max 6 osôb pri stole alebo členovia jednej domácnosti a pre zelené okresy nebudú platiť kapacitné obmedzenia. Takisto ani vstup nie je podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Fitness centrá: 

Kapacita je stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. Prevádzkovatelia si môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov a obmedzením na základe metráže:

 • v červených a bordových okresoch 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2,
 • v ružových okresoch 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2,
 • v oranžových okresoch: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • v žltých okresoch: 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2,
 • v zelených okresoch 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

Múzeá, galérie, výstavné siene: 

 • V červených a bordových okresoch  sú povolené len individuálne prehliadky.
 • V ostatných okresoch sa povoľujú skupinové prehliadky;
 • maximálny počet osôb ľudí v skupine je stanovený rôzne podľa farby okresu:
  • v ružových okresoch max. 10 ľudí,
  • v oranžových okresoch max. 15 ľudí a
  • v žltých okresoch max. 30 ľudí.
  • v zelených okresoch bez kapacitných obmedzení.

Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky: 

 • V bordových okresoch sú naďalej zakázané. V ostatných okresoch sa povoľujú interiérové filmové podujatia.
 • V oranžových a lepších okresoch sa povoľujú hromadné podujatia aj pre stojace obecenstvo. •
 • V červených okresoch max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri
 • v ružových okresoch max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri
 • v oranžových okresoch pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri; pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri
 • v žltých okresoch pre sedenie v interiéri max. 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí; pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri.
 • v zelených okresoch v interiéri najviac 500 ľudí, v exteriéri najviac 1000 ľudí. 
 • V oranžových a lepších okresoch bude povolené organizovať podujatia zamerané na školopovinné deti alebo školské skupiny.
 • Konzumácia jedál a nápojov bude v ružových a červených okresoch povolená len v exteriéri, v lepších okresoch bude v interiéri povolená len pre max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti (oranžové okresy) alebo max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy).

Wellness, akvaparky, kúpele: 

Vo všetkých okresoch sa pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, RtPCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, netreba deťom do 10 rokov.

 • Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v 1. stupni varovania a v lepších okresoch (ružová, oranžová, žltá, zelená).
 • v ružových okresoch je kapacitné obmedzenie na 1 osoba na 15 m2, najviac 10 ľudí
 • v oranžovýchv okresoch je kapacitné obmedzenie na maximálne 30 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500
 • v žltých okresoch je kapacitné obmedzenie na maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500
 • v zelených okresoch je kapacitné obmedzenie na  50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000 • Kúpele na základe zdravotnej indikácie sú otvorené vo všetkých okresoch.

Taxislužby: 

Obmedzenia platia vo všetkých okresoch okrem zelených. • Cestujúci môžu byť maximálne dvaja v jednom rade. • Dezinfekcia po každom zákazníkovi v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová).

...

Súčasne včera Parlament schválil aj Novelu zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý má do budúcnosti nahradiť núdzový stav. Núdzový stav doteraz upravoval Ůstavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý definuje možnosť vyhlásenia núdzového stavu najdlhšie na 90 dní.

....

Podľa informácií na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR bolo doposiaľ (15.4.) zaočkovaných.

 • prvou dávkou vakcíny 1 348 538 ľudí.
 • druhou dávkou 628 490 ľudí. 

Zdoj: uradvlady.sk, uvzsr.sk, automat.gov.sk,