Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zverovanie pozemkov

Na mestskom zastupiteľstve, ktré sa konalo 7.11.2019 sme odsúhlasili zverenie Magistrátnych pozemkov do správy mestskej časti Bratislava - Vajnory:

- pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1561 – záhrady vo výmere 349 m², zapísaného na LV č. 2937, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO 00304565, za účelom vybudovania detského ihriska,

- pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 189/5 – ostatné plochy vo výmere 1 100 m², parc. č. 189/6 – ostatné plochy vo výmere 375 m² a parc. č. 189/21 – ostatné plochy vo výmere 1 218 m², zapísaných na LV č. 855, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO 00304565, za účelom modernizácie športového areálu vrátane výstavby novej športovej haly,

 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek