Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rakúsov park by sa mohol stať miestom pre aktívne trávenie voľného času našich seniorov.

Rakúsov park by sa mohol stať miestom pre aktívne trávenie voľného času našich seniorov.
Rakúsov park je mestským majetkom. Preto som iniciovala na Magistráte jeho pretvorenie na priestor pre seniorov. Z uvedeného dôvodu som návrh na jeho revitalizáciu dala na pripomienkovanie aj mojim kolegom poslancom, aby ho mohli...

ZHRNUTIE - Materiál zaslaný na pripomienkovanie miestnemu zastupiteľstvu

Rakúsov park je situovaný v blízkosti rodinných domov na trase kadiaľ vedie aj vajnorská cyklotrasa JuRaVa, vedúca na Júrsku cestu, na ktorej mestská časť počas roka organizuje viacero športových podujatí ako napríklad “Vajnorský minimaratón”, či otvorenie cyklistickej sezóny “Vajnory na kolieskach”. Práve táto vynikajúca poloha ho predurčuje k tomu, aby sme vďaka vhodne zvoleným prvkom a aktivitám rozšírili ecistujúce možnosti športového vyžitia a doplnili ich o aktivity vhodné pre aktívnych seniorov. Oproti Rakús  parku sa nachádza Park Ferdiša Jurigu a detské ihrisko, kde organizuje mestská časť každý rok športové hry pri príležitosti “Medzinárodneho dňa detí”.

Rakúsov park sa zároveň rozprestiera aj neďaleko centrálneho Parku pod lipami, kde sa v priebehu roka konajú takmer všetky väčšie kultúrno-spoločenské podujatia mestskej časti. Vďaka sfunkčneniu Rakúsovho parku bude môcť mestská časť rozšíriť svoje aktivity a sprievodné podujatia aj o priestor Rakús parku a obohatiť sprievodný program Vajnorských dožiniek, hodov, či vyššie spomínaných športových podujatí. Park je momentálne miestom na stretávanie pre  aktívnych seniorov, ale aj mládežníkov.

Na jeho ploche sa nachádza nefunkčná stará fontána a zopár starých lavičiek. Neorganizované rozmiestnenie stromov síce poskytuje tieň pre tých, ktorí sa v parku stretávajú, ale dlhšiu dobu si to pýta premyslené koncepčné riešenie priestoru ako celku, vrátane zelene (nie len po funkčnej, ale aj estetickej stránke).

Rakúsov park má veľký potenciál a je ideálny pre umiestnenie prvkov, ktoré budú počas celej sezóny (jar - jeseň) slúžiť na aktívne trávenie voľného času našich seniorov.

V rámci revitalizácie priestoru bude potrebné opraviť a sfunkčniť fontánu, doplniť pitnú fontánku, osadiť Bratislavské lavičky, vyriešiť zázemie pre tých, ktorí tam budú tráviť voľný čas, vybudovať bezbariérový vstup do priestoru parku tak, aby tam mohli vojsť aj obyvatelia s fyzickým hendykepom. Uvítali by sme lepšie funkčné využitie, doplnenie prvkov pre aktívny oddych, mobiliáru, informačnej tabule, vrátane vybudovania petangového ihriska, šachových stolíkov vrátane terapeutického chodníka.

V parku bude potrebné vykonať aj  revitalizáciu existujúcej zelene, presvetlenie a navrhnúť celkové modernejšie prevedenie. Vzhľadom na polohu na trase cyklotrasy by bolo vhodné umiestniť aj cyklostojan s miestom na umytie bicykla. (Kodnár). Rozmiestnenie jednotlivých prvkov treba prehodntiť v nadväznosti na pripravaný projekt vodezádržných opatrení.

 

VÝCHODZIE VŤAHY A SÚVISLOSTI

Situácia   

RAKUSOV_PARK_ZAKRESLENIE_PARCIEL_1

Majetkoprávne usporiadanie

Rákus park sa rozprestiera z najväčšej časti na parcele Hlavného emesta SR Bratislavy, tri menšie časti parciel sú vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory a jedna parcela je v spoločnom vlastníctve viacerých súkromných osôb. Navrhujem usporiadanie vlastníckych vzťahov k parcelám pod parkom s presahom do uličnej časti až po hranicu s rodinnými domami. Toto riešenie je pre ďalšie využitie pozemkov najvhodnejším riešením za účlom prepojenía s okolitým územím.

Rozloha samotného parku je približne 2200 m2 ( viď tabuľka)

Vlastníci pozemkov pod Rakús parkoom

č. parcely / LV

Rozloha voo vzťahu k parku

Výmera pozemkov  pod parkom

Výmera pozemkov cesty a chodníky

Magistrát hl. mesta SR - Bratislavy

3669 / LV 5389

3377 m2

1600

1777

Poľnohospodárske družstvo

3667 / LV 5396

436 m2

110

326

Poľnohospodárske družstvo

4071 / LV 5396

616m2

15

111

Poľnohospodárske družstvo

3666 / LV 5369

319 m2

100

219

Poľnohospodárske družstvo

3665 / LV 5396

227 m 2

7

220

Poľnohospodárske družstvo

3664 / LV 5396

157 m2

0

157

Súkromní vlastníci

3668/1 / LV 5557

807 m2

380

427

Súhrn

 

 

2212

 

Správa parku

Starostlivosť o park zabezpečuje Magistrát v spolupráci s mestskou časťou. Po jeho revitalizácii by sa radi do starostlivosti zapojili aj seniori z Jednoty dôchodcov Vajnory a svoju pomoc ponúkajú aj aktívni obyvatelia Vajnor.

Ciele

Vytvoriť bezbariérový pristor pre aktívne trávenie voľného času seniorov a širokej verejnosti, vrátane handikepovaných obyvateľov. Dotvoriť verejný priestor o oddychovú zónu či priestor, ktorý budú môcť využívať nielen seniori, ale aj ľudia na invalidnom vozíku.

Využiť potenciál Rakúsovho parku a jeho umiestnenia v priestore v prospech prvkov, ktoré podporujú aktívne trávenie voľného času seniorov. Prepojiť priestor s okolitými športovými plochami a ihriskami, kde sa počas roka konajú viaceré športové podujatia.

Časový harmonogram realizácie

(doplní MIB)

 

NÁČRT PROJEKTU

RAKUSOV_PARK_NACRT_NAVRHU__1

Návrh riešeia “Rakúsov park”

Vodné prvky:

 • využiť existujúcu fontánu,
 • dorobiť pitnú fontánku
 • doplniť vodnú hmlu

Mobiliár a drobná infraštruktúra:

 • doplniť Bratislavské lavičky
 • doplniť smetné koše
 • doplniť kôš na psie exkrementy
 • doplniť stoly so sedením
 • doplniť cyklostojan
 • vyhradiť priestor na ručné umytie bicyklov

Ihriskové prvky:

 • vyriešiť bezbariérový prístup
 • umiestniť Petangové ihrisko
 • umiestniť Terapeutický chodník
 • umiestniť 3 ks Stolíky na šach s pevným sedením
 • umiestniť pinpongový stôl
 • osadiť Tabuľu s popisom pravidiel a tabuľu o projekte

Tieniace prvky a zeleň:

 • revitalizovať existujúce chodníčky, alebo navrhnúť nové vzhľadom na nové rozmiestnenie hracích prvkov.
 • doplniť zeleň a revitalizovať existujúcu

Zázemie:

 • vybudovanie zázemia s úložným priestorom
 • napojenie na centrálny dispečing kamerového systému

Pokiaľ nedôjde k majetkovému vysporiadaniu pozemkov (odkúpeniu), bude potrebné rozmiestňvať prvky tak, aby sme nepresiahli našu parcelu a nemuseli riešiť majetkoprávne vyporiadnanie k tým zvyšným kúskom pozemkov.

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKOV

 

fontana_na_pitnu_vodu terapeuticky_chodnik  Sachovy_set_1

 

Revitalizácia fontány - v parku bola v minulosti funkčná fontána. Podklady k prjektu by mali byť k dispozícii v archíve mesta Bratislavy.

Terapeutický chodník - pozitívne vplýva na zdravotný stav je to veľmi bľúbené u seniorov, ale i u detí. Po terapeutickom chodníku ide o chodenie naboso v teréne s rôznorodým povrchom, ktorý kladie nároky na rovnováhu, čo vplýva na reflexné zóny chodidiel. Zároveň človeka psychicky, povzbudzuje a motivuje. Podľa viacerých odborníkov pôsobenie na jednotlivé reflexné body na chodidlách priaznivo ovplyvňuje aj funkcie vnútorných orgánov, činnosť nervového systému a harmonizuje telesné a psychické procesy. Chodník bude zložený z oblázkových kamienkov v rôznych veľkostiach, šišiek, trávového koberca, kôry a podobne… 

Inšpirácia: http://www.novinyknm.sk/terapeuticka-zahrada-pre-seniorov/

Šachový stolík s pevným sedením - naši dôchodcovia organizujú turnaje. Vďaka tomu by mohli robiť turnaje aj vonku v lete a nemuseli by byť zavretí v telocvični. Zároveň poslúži aj ako stolík (navrhujem 3-4 kusy) Umiestnenie navrhujem pod stromy, aby v čase hier im nepálilo na hlavy. (obr. 4,5: ilustračné obrázky, internet)

 

petangove_ihrisko bratislavska_lavicka  vodna_hmla_bystrica24

    

Petangové ihrisko - bude mať rozmery 15 x 4 m. Najlepší terén na petang  je pieskový s drobným štrkom, menej vhodný je trávnatý povrch, najnevhodnejšia je piesočnatá pláž, lebo gule sa do piesku skôr zaboria a tak len ťažko využijete nejakú hernú techniku. Profesionálni hráči ho hrávajú na špeciálne upravených ihriskách s nízkymi mantinelmi. Ich povrch musí byť dostatočne tvrdý, odolný voči dopadajúcim guliam. Zároveň však musí byť priepustný, aby stačil absorbovať napríklad dažďovú vodu. K petangu určite bude potrebné umiestniť aj na tabuľu s popisom pravidiel a tabuľu o projekte. (obr. 6: ilustračný, internet)

Zázemie / záhradný domček na náradie, kde by boli uložené petangové gule, náradie na úpravu ihriska, šachové figúrky, alebo iné potrebné  náradie) Zázemie môže súčasne slúžiť aj ako miesto obsluhy vodných prvkov v priestore. Pre potreby organizovania skupinvých stretnutí navrhujeme  do priestoru umiestniť dva stoly s lavicami (stretnutia, schôdze, oslavy)…

Bratislavská lavička - jej umiestnenie je vhodné v blízkosti fontány, ale aj terapeutické chodníky, aby si mohli seniori po absolvovaní terapie oddýchnuť a obuť sa.

Pinpongový stôl by sa tam hodil (treba to priestorovo rozvrhnúť, aby sme to nepreplnili). Momentálne majú Vajnory voľne pinpongový stôl prístupný v športovom areáli Alviano, avšak areál sa plánuje komplexne prebudovať, takže je veľký predpoklad že zanikne. Preto by bolo vhodné počítať s umiestnením takéhoto prvku aj v Rakúsovom parku. (obr. 7,8: ilustračný, internet)

Vodná hmla bude príjemným doplnením tieniacich prvkov, ktoré spríjemnia prostredie v letných mesiacoch.

Chodníky v areáli je potrebné rozvrhnúť v nadväznosti na nové rozvhnutie uvedených prvkov, aby bolo dosiahnuté vzájomné prepojenie jednotlivých hracích plôch.

Bezpečnostná kamera - za účelom zvýšenia ochrany majetky, ale aj bezpečnosti navrhujem osadenie kamery a jej následné napojenie na centrálny dispečing.

Informačná tabuľa - je dôležité, aby bol park označený aj s nákresom a vizuálom stavu pred a po revitalizácii, vrátane popisu jednotlivých prvkov, vrátane pravidiel (prevádzkovým poriadkom).

Priebeh spolupráce

Navrhujem do procesu voľby prvkov začleniť aj seniorov z Jednoty dôchodcov Vajnory. Je to organizácia, ktorá má 83 členov a bolo by vhodné s nimi tento projekt komunikovať, nakoľko je to projekt, ktorý robíme hlavne pre nich. Následne zverejníme návrh k pripomienkovaniu obyvateľom Vajnor, aby sa o tom dozvedelo čo najväčšie množstvo ľudí a mohli sa k tomu aj vyjadriť, prípadne dať svoje nápady.

Realizácia

Navrhujem osloviť za účelom realizácie, ale aj z dôvodu zvýšenia propagácie reláciu “nová záhrada”. Seniori z Jednoty dôchodcov sa chcú na prácach takisto podielať a určite prídu pomôcť aj ľudia z nášho Klubu rodičov, kde máme skooro 200 členov. Určite si to nenechá ujsť aj množstvo obyvateľov (čím viac nás bude, tým lepšie). Som presvedčená o tom, že keď ich do projektu vtiahneme, budú si to aj viac vážiť a dávať na to pozor. Komunita a spoločné projekty je pre komunitný život veľmiu dôležitá.

Financovanie

V prípade vysporiadania majetkoprávnych pomerov a odkúpenia od vlastníkov budú použité zdroje z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy. Zámer odkúpiť pozemky som už na Magistráte iniciovala. Vyjadrenie MIBu k zámeru doplním.

Architektonická štúdia bude financovaná zo zdrojov Metropolitného inštitútu Bratislavy. Ak sa podarí uspieť s návrhom, budeme jedným z prvých projektov, ktoré bude MIB vypracovávať pre našu mestskú časť.

Po zadefinovaní konkrétneho využitia a určenia prvkov vyhlási verejnú obchodnú súťaž na revitalizáciu parku, vychádzajúc z nacenenia projektovéh zámeru.

Existuje aj možnosť využiť mimorozpočtové zdroje z grantov a dotácií.

 

PROPAGÁCIA

 • Verejná prezentácia s priestorom na pripomienkovanie
 • Lokálne komunikačné prostriedky - Vajnorské novinky, web stránka mestskej časti, web stránka ….. (článok s informáciou o zámere, článok po ukončení projektu). Možné je aj získanie partnera k relácii, vďaka čomu by bola zabezpečená propagácia projektu prostredníctvom TV JOJ.

 

ROZPOČET

Predpokladané výdavky (potrebné aktualizovať v nadvznosti na zadanie MIBu)

Zoznam jednotlivých rozpočtových položiek je zatiaľ len orientačný a bude aktualizovaný podľa výstupov pracovnej skupiny a po zapracovaní požiadaviek seniorov a následných pripomienok občanov.

 

VÍZIE DO BUDÚCNOSTI

Reagujúc na zmeny klímy a meniace sa potreby spoločnosti sa bude v blízkej budúcnosti klásť stále väčší dôraz na vytváranie priestorov poskytujúcih chládok a vlhkejší vzduch. Takéto miesta budú stále viac vyhľadávané za účelom oddychu, ale aj pre potreby aktívneho trávenia voľného času.

Lokalita v okolí parku Ferdiša Jurigu je unikátna svojou polohou a ideálna na vytvorenie lokálneho parku  kombináciou / s prepojením na detské ihrisko a Rakúsov park (Martin Bak). Areál parku je vhodný aj na založenie Dendroparku, ktorý by súčasne vytvoril aj náučný chodník. Inšpiráciou môže byť Dendropark v Devínskej Novej Vsi.

V tejto súvislsti bude potrebné vyriešiť vhodnejšie rozmiestnenie zelene, zmeny v rozmiestnení komunikácií a s tým súvisiacu dopravu, ako i rozmiestnenie hracích, ale i tieniacich prvkov, vrátane zavlažovania, a pod.

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek